Sep 9th تغییر قیمت ثبت و تمدید دامنه

مشتریان گرامی: از 22 شهریور ماه تعرفه ثبت و تمدید دامنه به 25 هزار تومان برای دامنه های بین ا لمللی افزایش خواهد یافت لذا مشتریانی که تا آن زمان نسبت به تسویه حساب خود اقدام ننمایند و یا هزینه ... »